extra-imgWEB TASARIM

Mü?terileriniz sizin i?in ?nemlidir ve tüm mü?terileriniz teknolojiyi takip eden bir ?irket olman?z? ister. Potansiyel veya ger?ek mü?terileriniz, hizmet alaca?? ?irketin websitesinde dola??rken, ula??lamayan sayfa, hatal? metinler, k?tü tasar?m veya g?zü rahats?z edici herhangi bir alan olmamas?n? ister. Bizimle ?al??arak, mü?terilerinizin haf?zas?nda yer edecek, g?rsel olarak iyi ?al???lm?? websitesi ile dijital dünyada yer edebilirsiniz.

 

Tecrübelerimize g?re ba?ar?l? bir web tasar?m? projesi i?in

- Mü?teriyi i? orta?? olarak g?ren bir anlay??
- Ba?ar?ya odaklanma
- Uzmanl?k
- Tecrübe
- Tak?m ?al??mas?
- Mü?terinin ve sekt?rünün kapsaml? analizi
- Stratejik planlama ve i? modeli olu?turma
- H?zl? uygulama,
  gerekir.

Bizler, web sitenizin tasar?m? ve dizayn? i?in ka??n?lmaz olan

- Web kimli?i
- G?rsellik, estetik
- Grafik tasar?m?
- Navigasyon
- Animasyon
- ??erik (Yaz? ve resim)

gibi unsurlar? sizin i?in haz?rl?yoruz.

 

Size ?zel Web Tasar?m?
Sizi dinleriz, ihtiya?lar?n?z? ve hedeflerinizi anlar, web tasar?m? konusunda size uygun alternatifler olu?tururuz.

 

?ablon Web Dizayn
Daha ekonomik ve h?zl? bir ??züm aran?yorsa se?ece?iniz ?ablon web tasar?m? ?rne?ini size uygun hale getirebiliriz.

 

Web Programlama
?stedi?iniz program? web ortam?na ta??yabiliriz. Sizin güncelleyebilece?iniz web sayfalar?, web ortam?nda stok veya cari hesap takibi...
     
Modüller
??erik Y?netim Modülü,
Dahilde ??leme
Takip Modülü,
ürün Katalo?u Modülü,
Ajanda Modülü,
Cari Hesap Modülü,
Ziyaret?i Defteri Modülü...